Regulamin

Tworzymy rzeczy ładne, bo ładne jest lepsze.

Regulamin

§ 1 Wstęp

1. Niniejszy regulamin określa: zasady przesyłanych wycen, warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz rezygnacji z zamówienia pomiędzy firmą  BIZART PLUS Andrzej Kwestarz ul. Wlotowa 2 30-668 Kraków, zwaną dalej Bizart Plus.pl, a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Klientem.

1.1. Definicje:
a) Regulamin – niniejszy regulamin strony internetowej, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c) Bizart Plus – sprzedawca -Bizart Plus Andrzej Kwestarz działający w 30-668 Kraków przy ul. Wlotowej 2, NIP: 6791172863

d) Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub konsument nie prowadzący działalności gospodarczej, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bizart Plus
e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
f) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z bizartplus.pl,
g) Produkt – dostępna w witrynie lub e-katalogu www.zadrukujemy.pl rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Bizartplus.pl,
h) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Bizartplus.pl, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Klientom automatycznie otrzymywanych na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych z witryną www.bizartplus.pl lub www.zadrukujemy.pl.

1.2. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Bizart Plus polegają na:
a) kontakt z Bizart Plus za pośrednictwem formularza kontaktowego, email, telefon
b) przesyłanie informacji handlowych na wskazany numer telefonu, email.
c) prowadzeniu Newslettera.

1.3. Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronie www.Bizartplus.pl, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.4 Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację drogą telefoniczną lub email.

§ 2 Zasady przesyłanych wycen

2.1. Wszystkie wyceny w imieniu Bizart Plus są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych w domenie Bizartplus.pl

2.2. Bizart Plus dokonuje bezpłatnie wycen zamówień oraz wycen znakowania odzieży. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z usług Bizart Plus.

2.3. Bizart Plus zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny Klient musi zostać poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

2.4. Przedstawione oferty cenowe na znakowanie odzieży we wiadomościach e-mail od Bizart Plus  nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Przesłane wyceny mają swoją ważność przez 7 dni kalendarzowych od momentu ich wysłania.

§ 3 Warunki składania zamówień

3.1. Klientami Bizart Plus mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub konsumenci nie prowadzący działalności gospodarczej, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bizart Plus
a) Kupujący oświadcza że zawarta umowa, kupiony towar ma dla prowadzącego działalność gospodarczą charakter zawodowy

3.2. Do realizacji zamówienia Bizart Plus przystąpi tylko wówczas gdy:
a) Klient prześle wiadomość e-mail lub osobiście przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi wytycznymi, szczegółami zamówienia (numer artykułu lub symbol producenta, kolor, rozmiar, a także ilość) oraz poprawnie przygotowanymi plikami graficznych do znakowania, a także danymi niezbędnymi do wystawienia faktury i zrealizowania wysyłki towaru.
b) Klient dokona pełnej przedpłaty za zamówienie.

Przystąpienie do realizacji zamówienia bez spełnienia powyższych punktów nie jest możliwe. 

3.3. Termin realizacji podany przy wcześniejszej wycenie będzie liczony od momentu spełnienia obu punktów w paragrafie 3.2.

3.4. W przypadku wcześniejszej realizacji zamówienia Klient zostanie o tym fakcie poinformowany przez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

3.5. Bizart Plus nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli opóźnienie nie będzie dłuższe niż 7 dni robocze. Nie dotyczy, gdy zachodzą zdarzenia wymienione w punkcie 3.12.

3.6. Za datę realizacji zamówienia uznaje się dzień odebrania paczki z zamówieniem przez kuriera lub przygotowanie zamówienia do odbioru osobistego. 

3.7. Złożenie pełnego zamówienia opisane w paragrafie 3.2 w świetle przepisów prawa polskiego jest rozumowane jako zawarcie umowy.

3.8. Klientowi nie przysługuje możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, w przypadku gdy został zamówiony towar.

3.9. W przypadku odbioru osobistego Klient zobowiązuje się odebrać zamawiany towar w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia możliwości odebrania zamówienia (potwierdzenie wysyłane jest w formie wiadomości e-mail). Zamówienia nieodebrane w ciągu wyznaczonego czasu będą odsyłane na koszt klienta, na adres z faktury VAT.

3.10. Klient oświadcza, że posiada pełne prawa autorskiej oraz majątkowe do projektu graficznego/logotypu, który przekazuje Bizart Plus celem wykonania nadruku lub haftu. Bizart Plus nie dokonuje weryfikacji powyższego oświadczenia i przyjmuje je zawsze jako prawdziwe.

3.11 Bizart Plus po złożeniu zamówienia i jego opłaceniu przez Klienta weryfikuje je względem stanów magazynowych. Bizart Plus wystawia fakturę na podstawie realnej ilości wysłanych produktów, a różnica kosztów jest zwrócona klientowi w ciągu 7 dni roboczych drogą, którą zamówienie zostało opłacone. Klient zobowiązany jest do przyjęcia towaru umniejszonego o brakujące ilości względem aktualnego stanu magazynowego.

3.12. Czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 30 dni roboczych w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak: stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, stan wojenny, kataklizmy, wojny, epidemie, pandemie i inne ograniczające swobodny przepływ osób oraz towarów.

§ 4 Zasady składania reklamacji

4.1. Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Każdemu klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku niepoprawnie wykonanego zamówienia lub widocznych uszkodzeń odzieży do 7 dni roboczych od odebrania towaru. W celu złożenia reklamacji należy podać powód reklamacji, oczekiwania, zdjęcia i numer zamówienia i wysłać na adres: Biuro@bizartplus.pl

4.2. Zamówienie może podlegać reklamacji tylko i wyłącznie jeśli odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży będzie większy niż +/- 5%, zaś odchył umiejscowienia, dokładność odwzorowania wzoru, kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku wykroczy poza zakres +/- 10%. Powyższe obostrzenie jest wynikłe ze skomplikowanego procesu produkcyjnego.

4.3 Towary oferowane w Bizart Plus nie posiadają kart gwarancyjnych producenta oraz instrukcji obsługi, a dochodzenie praw z tytułu reklamacji odbywają się tylko i wyłącznie na podstawie dowodu zakupu (faktura VAT).

4.4. Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie wysłana nie później niż na siódmy dzień roboczy, licząc od dnia otrzymania reklamacji.

4.5. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Kierownik Działu Obsługi Klienta.

4.6. Klient ma prawo reklamować wyłącznie niepoprawnie wykonany nadruk lub uszkodzenia odzieży. Część towaru, która nie posiada wad nie może zostać zwrócona.

4.7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Kierownika Działu Obsługi Klienta w pierwszej kolejności będzie wykonana ponownie część zamówienia, którego dotyczy reklamacja. Tylko w przypadku, gdy ponowne wykonanie części reklamowanego zamówienia nie będzie możliwe, Klient otrzyma zwrot 100% wartości reklamowanego zamówienia w postaci przelewu na konto bankowe wskazane przez Klienta.

4.8. Klientowi nie przysługuje prawo reklamowania błędnie wykonanego nadruku na odzieży w przypadku gdy zdobienie będzie wykonywane na towarze klienta. Jest to spowodowane podwyższonym ryzykiem związanym z nieznajomością materiału, na którym będzie wykonywany druk, co wiąże się z możliwością różnego rodzaju uszkodzeń.

4.9 Zwrot Towaru w sytuacji określonej w 4.6 odbywa się na koszt Bizart Plus, w przypadku uszkodzeń mechanicznych (przedarć, wgnieceń, itp.) powstałych po dniu wydania towaru Bizart Plus nie ponosi odpowiedzialności.

4.10 W przypadku powierzania towaru Klienta do oznakowania, Bizart Plus zastrzega sobie możliwość uszkodzenia do 3 szt. w przypadku zamówienia do 100 sztuk, oraz 2-5% uszkodzenia z łącznej liczby sztuk w przypadku zamówienia 100 sztuk i powyżej, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu

4.11. W przypadku realizacji zamówienia na towarze Klienta musi on zostać przeliczony i zmagazynowany, a kosztem przeliczenia obciążony jest Klient. W przypadku odzieży do 100 szt. kwota wynosi 50 zł netto, a powyżej 100 szt. usługa przeliczenia i magazynowania jest bezpłatna pod warunkiem dostarczenia towaru dopiero po ustaleniu wszystkich informacji z pracownikiem Bizart Plus.

4.12. . Magazynowanie towaru jest bezpłatne w przypadku dostarczenia towaru po opłaceniu zamówienia. 4.13 Niezależnie od technologii zawsze jest dokonywana próba na towarze klienta (1 szt.) mająca na celu określenie możliwości wykonania zlecenia. Jeśli próba ukaże wady dostarczonego produktu, co będzie skutkowało niezrealizowaniem zlecenia, klient pokrywa koszty próby uzależnione od technologii.

4.14. Do odzieży dostarczonej przez klienta należy doliczyć 3 dni robocze na wykonanie próby, o której mowa z pkt 4.13.

4.15. W przypadku powierzenia wykrojów do znakowania, klient zobowiązany jest dostarczyć realne zdjęcia towaru, posegregować wykroje na rodzaje oraz rozmiary oraz oznaczyć każdą sztukę w miejscu, gdzie wykonane ma zostać znakowanie. Jeżeli jeden z wymienionych czynników nie zostanie poprawnie zrealizowany przez klienta, Bizart Plus zastrzega sobie prawo do odmówienia złożenia reklamacji przez klienta. 

§ 5 Płatności

5.1. O całkowitej kwocie Zamówienia Klient informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia. 

§ 6 Ochrona danych osobowych

6.1. Klient, wypełniając Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Bizart Plus , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

6.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Bizart Plus wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.2 niniejszego Regulaminu.

6.3.Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Bizart Plus

§ 7 Ochrona praw autorskich

7.1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie www.bizartplus.pl są własnością Bizart Plus lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

7.2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie www.bizartplus.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Bizart Plus lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

7.3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony www.bizartplus.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

7.4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Bizart Plus lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§ 8 Postanowienia końcowe

8.1 Regulamin dostępny jest na stronie Internetowej pod adresem: www.bizartplus.pl/regulamin. Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną.

8.2 O zmianach w powyższym Regulaminie Klienci będą informowani na stronie Internetowej Regulaminu pod adresem: www.bizartplus.pl/regulamin, gdzie będzie widoczna data ostatniej modyfikacji regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Bizart Plus, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

8.3 Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Krakowie.

8.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe.

8.5 Regulamin obowiązuje od dnia 20.02.2021r.